ข่าวสาร : เทคนิคการแพทย์อาสานำความรู้สู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกระดับปฐมวัย ในโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้