ข่าวสาร : เทคนิคการแพทย์อาสานำความรู้สู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกระดับปฐมวัย ในโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้